New update frequency - every 15 minutes on stats page!

艦艇 - 英國


主力艦 巡洋艦 驅逐艦 航空母艦 加值艦艇
I Black Swan
Black Swan
類型: 巡洋艦
勝率: 55.35%
平均傷害: 7 478
平均擊毀: 1.26
擊毀沉沒比: 2.86
II Weymouth
Weymouth
類型: 巡洋艦
勝率: 47.51%
平均傷害: 15 139
平均擊毀: 0.68
擊毀沉沒比: 1.16
Medea
Medea
類型: 驅逐艦
勝率: 43.64%
平均傷害: 13 250
平均擊毀: 0.83
擊毀沉沒比: 1.53
III Bellerophon
Bellerophon
類型: 主力艦
勝率: 50.61%
平均傷害: 30 103
平均擊毀: 0.91
擊毀沉沒比: 1.8
Caledon
Caledon
類型: 巡洋艦
勝率: 49.97%
平均傷害: 18 062
平均擊毀: 0.73
擊毀沉沒比: 1.07
Valkyrie
Valkyrie
類型: 驅逐艦
勝率: 49.52%
平均傷害: 17 828
平均擊毀: 0.84
擊毀沉沒比: 1.43
Dreadnought
Dreadnought
類型: 主力艦
勝率: 54.09%
平均傷害: 32 455
平均擊毀: 1.03
擊毀沉沒比: 1.94
IV Orion
Orion
類型: 主力艦
勝率: 54.05%
平均傷害: 44 838
平均擊毀: 1.13
擊毀沉沒比: 2.45
Danae
Danae
類型: 巡洋艦
勝率: 51.26%
平均傷害: 19 621
平均擊毀: 0.7
擊毀沉沒比: 0.98
Wakeful
Wakeful
類型: 驅逐艦
勝率: 52.97%
平均傷害: 21 936
平均擊毀: 0.89
擊毀沉沒比: 1.43
Hermes
Hermes
類型: 航空母艦
勝率: 52.51%
平均傷害: 29 104
平均擊毀: 0.83
擊毀沉沒比: 2.97
V Iron Duke
Iron Duke
類型: 主力艦
勝率: 51.93%
平均傷害: 42 264
平均擊毀: 0.79
擊毀沉沒比: 1.58
Emerald
Emerald
類型: 巡洋艦
勝率: 48.97%
平均傷害: 19 233
平均擊毀: 0.53
擊毀沉沒比: 0.75
Hawkins
Hawkins
類型: 巡洋艦
勝率: 50.12%
平均傷害: 21 799
平均擊毀: 0.47
擊毀沉沒比: 0.71
Acasta
Acasta
類型: 驅逐艦
勝率: 51.25%
平均傷害: 18 313
平均擊毀: 0.63
擊毀沉沒比: 1.02
VI Queen Elizabeth
Queen Elizabeth
類型: 主力艦
勝率: 50.96%
平均傷害: 43 302
平均擊毀: 0.66
擊毀沉沒比: 1.31
Leander
Leander
類型: 巡洋艦
勝率: 52.87%
平均傷害: 31 381
平均擊毀: 0.74
擊毀沉沒比: 1.3
Devonshire
Devonshire
類型: 巡洋艦
勝率: 53.57%
平均傷害: 37 380
平均擊毀: 0.74
擊毀沉沒比: 1.21
Icarus
Icarus
類型: 驅逐艦
勝率: 53.29%
平均傷害: 21 350
平均擊毀: 0.69
擊毀沉沒比: 1.23
Furious
Furious
類型: 航空母艦
勝率: 51.59%
平均傷害: 46 402
平均擊毀: 0.85
擊毀沉沒比: 3.68
VII King George V
King George V
類型: 主力艦
勝率: 53.22%
平均傷害: 60 234
平均擊毀: 0.81
擊毀沉沒比: 1.71
Fiji
Fiji
類型: 巡洋艦
勝率: 52.38%
平均傷害: 41 642
平均擊毀: 0.83
擊毀沉沒比: 1.53
Surrey
Surrey
類型: 巡洋艦
勝率: 54.28%
平均傷害: 48 447
平均擊毀: 0.81
擊毀沉沒比: 1.63
Jervis
Jervis
類型: 驅逐艦
勝率: 54.2%
平均傷害: 26 878
平均擊毀: 0.8
擊毀沉沒比: 1.48
Nelson
Nelson
類型: 主力艦
勝率: 54.18%
平均傷害: 62 058
平均擊毀: 0.88
擊毀沉沒比: 1.67
VIII Monarch
Monarch
類型: 主力艦
勝率: 51.52%
平均傷害: 59 573
平均擊毀: 0.66
擊毀沉沒比: 1.31
Edinburgh
Edinburgh
類型: 巡洋艦
勝率: 51.59%
平均傷害: 39 884
平均擊毀: 0.63
擊毀沉沒比: 1.15
Albemarle
Albemarle
類型: 巡洋艦
勝率: 54.06%
平均傷害: 53 824
平均擊毀: 0.73
擊毀沉沒比: 1.42
Lightning
Lightning
類型: 驅逐艦
勝率: 54%
平均傷害: 31 867
平均擊毀: 0.77
擊毀沉沒比: 1.47
Implacable
Implacable
類型: 航空母艦
勝率: 49.02%
平均傷害: 60 353
平均擊毀: 0.83
擊毀沉沒比: 4.66
Vanguard
Vanguard
類型: 主力艦
勝率: 52.25%
平均傷害: 59 931
平均擊毀: 0.69
擊毀沉沒比: 1.5
IX Lion
Lion
類型: 主力艦
勝率: 50.69%
平均傷害: 74 350
平均擊毀: 0.63
擊毀沉沒比: 1.47
Neptune
Neptune
類型: 巡洋艦
勝率: 51.05%
平均傷害: 50 063
平均擊毀: 0.66
擊毀沉沒比: 1.17
Drake
Drake
類型: 巡洋艦
勝率: 56.15%
平均傷害: 75 876
平均擊毀: 0.8
擊毀沉沒比: 2.07
Jutland
Jutland
類型: 驅逐艦
勝率: 54.79%
平均傷害: 39 671
平均擊毀: 0.81
擊毀沉沒比: 1.83
X Conqueror
Conqueror
類型: 主力艦
勝率: 50.41%
平均傷害: 105 956
平均擊毀: 0.73
擊毀沉沒比: 1.76
Minotaur
Minotaur
類型: 巡洋艦
勝率: 49.99%
平均傷害: 59 869
平均擊毀: 0.75
擊毀沉沒比: 1.37
Goliath
Goliath
類型: 巡洋艦
勝率: 53.23%
平均傷害: 92 972
平均擊毀: 0.79
擊毀沉沒比: 2.01
Daring
Daring
類型: 驅逐艦
勝率: 53.12%
平均傷害: 43 106
平均擊毀: 0.75
擊毀沉沒比: 1.51
Audacious
Audacious
類型: 航空母艦
勝率: 48.62%
平均傷害: 91 876
平均擊毀: 0.95
擊毀沉沒比: 5.82

其他戰艦

Campbeltown
Campbeltown
階級: III
勝率: 53.58%
平均傷害: 19 484
平均擊毀: 0.83
擊毀沉沒比: 1.27
Exeter
Exeter
階級: V
勝率: 55.24%
平均傷害: 30 843
平均擊毀: 0.76
擊毀沉沒比: 1.33
Ark Royal
Ark Royal
階級: VI
勝率: 53.3%
平均傷害: 44 673
平均擊毀: 0.96
擊毀沉沒比: 4.07
London
London
階級: VI
勝率: 53.01%
平均傷害: 36 557
平均擊毀: 0.71
擊毀沉沒比: 1.16
Gallant
Gallant
階級: VI
勝率: 52.34%
平均傷害: 22 705
平均擊毀: 0.7
擊毀沉沒比: 1.26
Warspite
Warspite
階級: VI
勝率: 51.71%
平均傷害: 44 885
平均擊毀: 0.77
擊毀沉沒比: 1.52
Duke of York
Duke of York
階級: VII
勝率: 51.43%
平均傷害: 53 864
平均擊毀: 0.75
擊毀沉沒比: 1.47
Hood
Hood
階級: VII
勝率: 51.65%
平均傷害: 49 726
平均擊毀: 0.76
擊毀沉沒比: 1.53
Belfast
Belfast
階級: VII
勝率: 55.93%
平均傷害: 45 624
平均擊毀: 0.9
擊毀沉沒比: 1.73
Cossack
Cossack
階級: VIII
勝率: 52.11%
平均傷害: 31 161
平均擊毀: 0.71
擊毀沉沒比: 1.39
Indomitable
Indomitable
階級: VIII
勝率: 50.88%
平均傷害: 70 849
平均擊毀: 0.9
擊毀沉沒比: 4.98
Cheshire
Cheshire
階級: VIII
勝率: 52.5%
平均傷害: 49 325
平均擊毀: 0.67
擊毀沉沒比: 1.33
Thunderer
Thunderer
階級: X
勝率: 50.56%
平均傷害: 105 334
平均擊毀: 0.75
擊毀沉沒比: 1.74