" />

New update frequency - every 15 minutes on stats page!

ฤดูกาลที่ห้า - StatisticsTier 6

Warship Types
.
ประเทศ
.

Popular warships

Warship Type Popularity Win rate Avg. damage
Fusō    Fusō เรือประจัญบาน 18.4% 52.62% 57 445 กระดานผู้นำ
Cleveland (<31.05.2018) เรือลาดตระเวน 10.9% 52.48% 29 484 กระดานผู้นำ
New Mexico    New Mexico เรือประจัญบาน 9.7% 52.79% 56 240 กระดานผู้นำ
Mutsuki (< 01.12.2016) เรือพิฆาต 9.3% 52.56% 22 417 กระดานผู้นำ
Aoba    Aoba เรือลาดตระเวน 9.2% 51.82% 27 882 กระดานผู้นำ
Farragut    Farragut เรือพิฆาต 7.7% 53.1% 23 699 กระดานผู้นำ
Bayern    Bayern เรือประจัญบาน 7% 52.05% 55 731 กระดานผู้นำ
Budyonny    Budyonny เรือลาดตระเวน 5.5% 53.3% 35 164 กระดานผู้นำ
Nürnberg    Nürnberg เรือลาดตระเวน 3.6% 46.96% 22 204 กระดานผู้นำ
Dunkerque    Dunkerque เรือประจัญบาน 2.8% 54.35% 56 687 กระดานผู้นำ
Warspite    Warspite เรือประจัญบาน 2.8% 52.57% 58 436 กระดานผู้นำ
Anshan    Anshan เรือพิฆาต 2.4% 52.76% 24 245 กระดานผู้นำ
Arizona    Arizona เรือประจัญบาน 2.4% 55.86% 62 361 กระดานผู้นำ
Ryujo (<30.01.2019) เรือบรรทุกเครื่องบิน 2.4% 56.06% 36 518 กระดานผู้นำ
Ognevoi (< 06.03.2017) เรือพิฆาต 2.3% 49.91% 22 429 กระดานผู้นำ
Molotov    Molotov เรือลาดตระเวน 2.3% 52.05% 37 368 กระดานผู้นำ
Independence (<30.01.2019) เรือบรรทุกเครื่องบิน 1.1% 44.78% 26 630 กระดานผู้นำ
Leander    Leander เรือลาดตระเวน 0.1% 56.7% 33 882 กระดานผู้นำ
Perth    Perth เรือลาดตระเวน 0% 68.18% 20 583 กระดานผู้นำ

Tier 8

Warship Types
.
ประเทศ
.

Popular warships

Warship Type Popularity Win rate Avg. damage
Atago    Atago เรือลาดตระเวน 18% 52.61% 51 494 กระดานผู้นำ
Benson    Benson เรือพิฆาต 15.5% 52.05% 27 021 กระดานผู้นำ
Fubuki (< 01.12.2016) เรือพิฆาต 11.6% 50.14% 26 829 กระดานผู้นำ
Amagi    Amagi เรือประจัญบาน 9.2% 51.18% 65 589 กระดานผู้นำ
Bismarck    Bismarck เรือประจัญบาน 9% 52.75% 66 002 กระดานผู้นำ
Tirpitz    Tirpitz เรือประจัญบาน 7% 49.36% 60 864 กระดานผู้นำ
North Carolina    North Carolina เรือประจัญบาน 6.7% 50.84% 63 996 กระดานผู้นำ
ARP Takao    ARP Takao เรือลาดตระเวน 5.7% 49.8% 43 565 กระดานผู้นำ
Mogami    Mogami เรือลาดตระเวน 3.7% 47.75% 37 675 กระดานผู้นำ
Mikhail Kutuzov    Mikhail Kutuzov เรือลาดตระเวน 3.4% 51.42% 55 081 กระดานผู้นำ
Chapayev    Chapayev เรือลาดตระเวน 2.6% 52.08% 42 024 กระดานผู้นำ
Loyang    Loyang เรือพิฆาต 2.1% 51.58% 23 070 กระดานผู้นำ
Admiral Hipper    Admiral Hipper เรือลาดตระเวน 1.3% 49.12% 37 401 กระดานผู้นำ
Shokaku (<30.01.2019) เรือบรรทุกเครื่องบิน 1.2% 53.35% 51 281 กระดานผู้นำ
New Orleans (<31.05.2018) เรือลาดตระเวน 1.1% 47.41% 30 369 กระดานผู้นำ
Prinz Eugen    Prinz Eugen เรือลาดตระเวน 0.6% 46.77% 34 248 กระดานผู้นำ
Tashkent (< 06.03.2017) เรือพิฆาต 0.5% 45.22% 24 353 กระดานผู้นำ
Lexington (<30.01.2019) เรือบรรทุกเครื่องบิน 0.4% 43.81% 51 709 กระดานผู้นำ
Edinburgh    Edinburgh เรือลาดตระเวน 0.3% 54.1% 43 565 กระดานผู้นำ